Webbplatsens överlägg

Om radon

Det finns radon i mer eller mindre höga halter i alla hus och byggnader. För att säkerställa en trygg inomhusmiljö och vid behov genomföra åtgärder är det avgörande att regelbundet mäta radon i olika byggnader och bostäder.

I bostäder och offentliga byggnader är radonhalten en kritisk parameter för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Riktvärdet för radonhalten är 200 Bq/m³ som årsmedelvärde, enligt myndigheternas föreskrifter. Dessa riktvärden och gränsvärden är fastställda av Boverket, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete.

Radonhalten, mätt i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³), är avgörande eftersom långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger det fastställda riktvärdet, vilket gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter tobaksrökning.

För att hantera radonrisken och säkerställa en trygg inomhusmiljö är det nödvändigt att genomföra radonmätningar regelbundet. Om radonhalten överstiger de fastställda riktvärdena eller gränsvärdena bör åtgärder vidtas. En radonbesiktning kan identifiera källan och ge vägledning om lämpliga saneringsåtgärder.

För att uppnå tillförlitliga resultat är det rekommenderat att utföra radonmätningar under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april, och helst under minst två månader. Långtidsmätningar med spårfilmsdosor är den mest tillförlitliga metoden för att få ett årsmedelvärde och kan utföras enkelt med dosor från ett ackrediterat laboratorium.

Om snabba resultat krävs på kort tid kan korttidsmätningar övervägas, men det är viktigt att komma ihåg att de endast ger rådgivande information. Att bekämpa radon är avgörande för att skydda hälsan och minska risken för lungcancer. Genom att vidta åtgärder för att övervaka och minska radonhalten kan vi skapa säkrare och hälsosammare inomhusmiljöer för oss själva och våra familjer.

Upphovsrätt © 2024 Radonbesiktning Stockholm. Alla rättigheter förbehållna. | Chique Child av Catch Themes