Överlägg

RADONBESIKTNING STOCKHOLM

Kontakt: 070 77 88 337

När en långtidsmätning är gjord som visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. Radonbesiktning i Stockholm görs enkelt på plats. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet.

Radon är en ädelgas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Eftersom gasen avger joniserande strålning när den bryts ner är det viktigt att koncentrationen inte blir för hög i våra bostäder. För höga halter av radon under lång tid är hälsofarligt eftersom det kan ge upphov till lungcancer. I Sverige får nya bostäder inte ha ett radonvärde på mer än 200 Bq/m3. Enligt Strålskyddsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Idag uppskattas runt 400 000 bostäder i Sverige ha högre radonhalter än de gränsvärden som gäller. Det enda sättet att få reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en mätning.

Radonbesiktning i Stockholm
Stockholm

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Vid en radonbesiktning ses huskonstruktionen över och en genomgång av bostaden görs. Ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning från byggnaden mäts. När allt är gjort och genomgånget får man reda på vilka åtgärder som krävs för att komma åt problemen. Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från.

Så förbereder du dig

Vid en radonbesiktning hjälper besiktningsmän dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in och kan tas bort. Ha mätrapporten från radonmätningen, en planritning över bostaden och byggnadsbeskrivning nära till hands. Vid besiktningen behövs golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor kommas åt.

Radonbesiktning i Stockholm – vad innebär det?

Radonbesiktning i Stockholm görs i hemmet och innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna på plats. Efter undersökningen är gjort får man förslag på åtgärder. En radonbesiktning och radonsanering ger ett säkert och tryggt boende om åtgärdsförslagen genomförs.

Radonsanering

Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på källan till de förhöjda nivåerna. 

Radon från byggmaterial – luftomsättningen behöver ökas genom att installera eller förbättra ventilationen.
Radon från hushållsvattnet – vattnet måste luftas innan det tas in i bostaden.
Radon från marken – sanering görs med radonsug, radonbrunn eller tätningar.

Efter en radonsanering behöver man göra en uppföljande mätning, en så kallad kontrollmätning. Detta för att se att radonhalterna har minskat och att radonsaneringen har gett resultat. Priset för en radonsanering kan variera mellan olika åtgärder. Detta beroende på varifrån radonet kommer samt husets konstruktion.